تانکر حمل آب شرب بصورت سفارشی در انواع زمینی، هوایی و ماشینی بنا به ظرفیت مورد نیاز خریدار با ورق گالوانیزه 3 یا 4 میلیمتر تولید میگردد. طراح ظاهری تانکر بنا به درخواست خریدار قابل تغییر است.