ورق سیاه st37 فولاد مبارکه اصفهان

ردیفضخامت ورقحالتابعادکارخانهمحل تحویلقیمت
1ورق سیاه 1.5 mmرول1قزاقتهران 
2ورق سیاه 2 mmرول1فولاد مبارکهاصفهان 
3ورق سیاه 2.5 mmرول1.25فولاد مبارکهاصفهان 
4ورق سیاه 3 mmرول1.5فولاد مبارکهاصفهان2620
5ورق سیاه 4 mmرول1.5فولاد مبارکهاصفهان2620
6ورق سیاه 5 mmرول1.5فولاد مبارکهاصفهان2620
7ورق سیاه 6 mmرول1.5فولاد مبارکهاصفهان2450
8ورق سیاه 8 mmرول1.5فولاد مبارکهاصفهان2450
9ورق سیاه 10 mmرول1.5فولاد مبارکهاصفهان2450
10ورق سیاه 12 mmرول1.5فولاد مبارکهاصفهان2450
11ورق سیاه 15 mmرول1.5فولاد مبارکهاصفهان2450
12ورق سیاه 15 mmشیت1.5فولاد مبارکهاصفهان2450

ورق st52 فولاد مبارکه اصفهان

ردیفضخامت ورقحالتکارخانهابعادمحل تحویلقیمت
1ورق سیاه 6 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان 
2ورق سیاه 8 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان 
3ورق سیاه 10 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان 
4ورق سیاه 12 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان 
5ورق سیاه 15 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان 
 

قیمت ورق فابریک فولاد مبارکه اصفهان
  

ردیفضخامت ورقحالتکارخانهابعادمحل تحویلقیمت
1ورق سیاه 3 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان2660
2ورق سیاه 4 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان2670
3ورق سیاه 6 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان2520
4ورق سیاه 8 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان2490
5ورق سیاه 10 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان2490
6ورق سیاه 12 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان2510
7ورق سیاه 15 mmشیتفولاد1.5*6اصفهان2490

ورق سیاه فولاد سبا

ردیفضخامتحالتابعادمحل تحویلکارخانهقیمت
13 mmرولعرض 1.25  2610
24 mmرولعرض 1.5    
36 mmرولعرض 1.5  2490 
48 mmرولعرض 1.5   2490
48 mmشیت1.5*6   
410 mmرولعرض 1.5  2490
410 mmشیت1.5 * 6   
412 mmرولعرض 1.5  2490
412 mmشیت1.5*6   

قیمت ورق سیاه کارخانه اکسین اهواز

ردیفضخامت ورقحالتکارخانهابعادمحل تحویلقیمت
1ورق سیاه 12 mmشیتاکسین2*6درب کارخانه2430
2ورق سیاه 15 mmشیتاکسین2*6درب کارخانه2430
3ورق سیاه 20 mmشیتاکسین2*6درب کارخانه2340
4ورق سیاه 25 mmشیتاکسین2*6درب کارخانه2270
5ورق سیاه 30 mmشیتاکسین2*6درب کارخانه2260
6ورق سیاه 35 mmشیتاکسین2*6درب کارخانه2260
7ورق سیاه 40 mmشیتاکسین2*6درب کارخانه2260

قیمت ورق سیاه کاویان

ردیفضخامت ورقحالتابعادکارخانهمحل تحویلقیمت
110 mmشیت1.25 * 6کاویان درب کارخانه2380
212 mmشیت1.25 * 6 کاویان "2380 
315 mmشیت1.25 * 6 کاویان "2410
420 mmشیت1.25 * 6 کاویان "2320
525 mmشیت1.25 * 6 کاویان "2290
630 mmشیت1.25 * 6 کاویان "2260

قیمت ورق گالوانیزه

ردیفضخامت ورقحالتابعادکارخانهمحل تحویلقیمت
10.40 mmتک رول1.25کاشان  3780
20.50 mmتک رول1کاشان  3620
30.50 mmتک رول1.25کاشان  3620
40.55 mmتک رول1کاشان  3580
50.55 mmتک رول1.25کاشان  
60.60 mmتک رول1کاشان  3580
70.60 mmتک رول1.25کاشان  3580
80.70 mmتک رول1کاشان 3530
90.70 mmتک رول1.25کاشان 3530
100.80 mmتک رول1کاشان 3530
110.80 mmتک رول1.25کاشان 3530
120.90 mmتک رول1کاشان 3480
130.90 mmتک رول1.25کاشان 3480
141 mmتک رول1کاشان 3480
151 mmتک رول1.25کاشان 3480
161.25 mmتک رول1.25کاشان 3480
171.25 mmتک رول1کاشان 3480
181.5 mmتک رول1کاشان 3520
191.5 mmتک رول1.25کاشان 3520

قیمت ورق رنگی

ردیفرنگ ورقضخامت ورقحالتابعادکارخانهمحل تحویلقیمت
1آبی0.5 mmرول1.25 اصفهان4100
2سفید0.5 mmرول1.25 اصفهان4100
3قرمز0.5 mmرول1.25 اصفهان4100
4سفالی0.5 mmرول1.25 اصفهان4100
5سبز0.5 mmرول1.25 اصفهان4100

قیمت ورق روغنی

ردیفضخامت ورقحالتابعادکارخانهمحل تحویلقیمت
10.70 mmرول1.25  2850
20.50 mmرول1.25  3200