روش‌های دورسازی لجن‌های تصفیه آب به قرار زیر هستند:

4-1- تخلیه در جریان های آب

4-2- تخلیه در شبکه‌ای جمع‌آوری فاضلاب

4-3- جمع‌آوری در لاگون‌های فاضلاب

4-4- دفن در زمین

4-5- مصره در زمین

4-6- بازیافت بعضی مواد از لجن ها

بدیهی است در هر یک از روش‌های دورسازی لجن لازم است مقررات و استانداردهای خاص آن مورد عمل و توجه قرار می‌گیرد.

گرچه تخلیه در ابهای سطحی یکی از روش‌های متداول دفع لجن های تصفیه آب است ولی بیشتر مقررات موجود اینگونه تخلیه را تا حدود زیادی ممنوع اعلام نموده است. اولین اشکال این عمل وارد ساختن آلودگی‌ به محیط های مایعی محیط زیست ات. مسمومیت‌های آلومینیوم بر زندگی آبزیان از مهمترین اشکالات است.

تجهیزات تصفیه خانه فاضلاب